Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Werkgroep Recreatie Gehandicapten Gewest Tilburg (SWRGGT)

 

SWRGGT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn te vinden op onze website: http://swrggt.nl.

De voorzitter van SWRGGT is de Functionaris Gegevensbescherming van SWRGGT. 

Hij is te bereiken via e-mailadres: voorzitter@swrggt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWRGGT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik wilt maken van onze activiteit: deelname aan de kermismiddag voor mensen met beperkingen tijdens de Tilburgse Kermis.

De persoonsgegevens zijn met jouw toestemming verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

INDIVIDUELE DEELNEMERS

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres wat gebruikt is voor de aanmelding

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

SWRGGT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

GROEPEN DEELNEMERS

- Naam instelling/groep

- Naam eventuele afdeling

- Voor- en achternamen deelnemers

- Geslacht deelnemers

- Geboortedata deelnemers

- Naam contactpersoon instelling./groep

- Telefoonnummer contactpersoon

- E-mailadres contactpersoon

- IP-adres wat gebruikt is voor de aanmelding

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SWRGGT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Beoordeling of de aanmelding voldoet aan de voorwaarde voor deelname aan de kermismiddag     voor mensen met beperkingen tijdens de Tilburgse Kermis.

- Je te kunnen bellen of e-mailen met informatie over onze activiteit en andere informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SWRGGT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWRGGT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn 5 jaar inzake de verstrekte persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SWRGGT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (calamiteiten).

De voor- en achternaam van de individuele deelnemer of de naam van de instelling/groep met toevoeging van de eventuele afdeling wordt te samen met een inschrijfnummer vermeld op een deelnemersoverzicht welke op de kermismiddag in het bezit is van onze vrijwilliger om zodoende de deelnemerskaart(en) aan de juiste deelnemers te kunnen uit te reiken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SWRGGT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SWRGGT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@swrggt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SWRGGT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SWRGGT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@swrggt.nl